Lees Gen 2:15-25

In die vorige artikel het ons gesien dat die oorsprong van die huwelik by God is, Hy het dit ontwerp en ingestel. Maar wat is Sy doel of plan met die huwelik? Waarom het Hy die huwelik ingestel? Nou ek gaan so 6 punte hier noem, waarop ek op meeste nie te veel gaan uitbrei nie omdat ons wel later by daardie punte sal kom. Ek sal wel op sommige punte so bietjie meer uitbrei omdat dit nie noodwendig later in diepte behandel sal word nie.

  1. Die heel eerste doel vir die huwelik is “kameraadskap”, die woord wat ons eintlik ken is die Engelse woord “companionship”. As ons weer teruggaan na ons teks toe dan sien ons daar in vers 18 het God gesê“Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas”.En natuurlik soos wat ons in vers 24 kan sien, het God die huweliksverhouding ingestel om hierdie alleenwees probleem op te los.

Ons het reeds gesien dat Spreuke 2:17  vir ons wys dat die huwelik ‘n verbond is, maar in daardie teks word die vrou se man as “die vriend van haar jeug” beskryf. In Maleagi 2:14 word die woord “metgesel” gebruik. Die punt is, huweliksmaats is veronderstel om mekaar se beste vriende te wees. Hulle moet mekaar beter leer ken, tyd saam spandeer, “uithang” met mekaar. Een gevaar in ons tyd is dat baie mans nog steeds hulle vriende, hulle tjommies as hulle beste vriende sien, of vrouens sien hulle vriendinne as hulle beste vriende. In baie gevalle kry daardie vriende die voorkeur bo die man of die vrou, maar so moet dit nie wees nie, huweliksmaats moet beste vriende wees en aktief tyd spandeer om die vriendskap te bou en bevorder.

In Deuteronomium 24 is daar byvoorbeeld een belangrike beginsel wat hierdie punt goed illustreer. Daar in vers 5 sien ons die gedeelte wat sê dat ‘n jongman wat getrou het, die eerste jaar van sy huwelik van diensplig in die weermag gespaar moet word. Die rede daarvoor is dat hy sy vrou moet leer ken, om haar gelukkig te maak, om ‘n dieper vriendskap met haar te ontwikkel, die verhouding, die kameraadskap nouer te knoop. Hy moet die fondasie bou vir die huwelik, ‘n fondasie wat, as hy dit reg doen, die huwelik basies onwankelbaar sal maak. Ja dit beteken nie na daardie jaar moet hy ophou werk daaraan nie, maar die eerste jaar moet hy sy aandag so daarop fokus sonder die afleidings van diensplig, en lang tye weg van die huis af, voordat die fondasie gevestig is.

So dit is die eerste doel vir die huwelik, kameraadskap, om die probleem van die eensaamheid van die mens op te los.

  1. ‘n Tweede doel vir die huwelik is ook om kinders te hê. In Gen 1:28 het God die opdrag vir die mens gegee en gesê“wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde”. Die huwelik is ingestel sodat daar,in daardie konteks, kinders gebaar kan word. Weereens kan ons na Maleagi 2 toe gaan, en daar in vers 15 staan daar geskrywe: “Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees, wat Hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie.”

In ‘n latere artikel sal ons terugkeer na die onderwerp van kinders grootmaak, maar vir nou is dit belangrik om te weet dat kinders een van die redes is waarom die huwelik ingestel is deur God. Dit is nie die enigste rede, soos wat sommige mense verkeerdelik dink nie, maar dit is een van die redes. En natuurlik leer ons baie duidelik in Maleagi dat dit God se wil is dat ons kinders moet hê in die konteks van die huwelik, nie sommer maar net in los verhoudings soos wat die wêreld tans leer nie. So om kinders voort te bring is een doel van die huwelik.

  1. Die derde doel vir die huwelik is dat die man en vrou medewerkers moet wees. Die opdrag in Gen 1:28 is vir beide Adam en Eva om die aarde te onderwerp en oor dit te heers. Die tradisionele, en let wel ek sê, tradisionele siening, nie Bybelse siening nie, die tradisionele siening was dat die man moet werk en inkomste verdien en al daai goed terwyl die vrou by die huis moet wees en die kinders moet grootmaak. Goed, natuurlik is dit ook werk, baie harde werk. Om die huishouding te bestuur en kinders groot te maak is groot en uiters belangrike werk (en dit is natuurlik baie goed as die vrou net daardie goed doen en nie ander dinge het wat haar tyd in beslag neem nie), maar tog, as mens gaan kyk na die beskrywing van die deugsame vrou, daar in Spreuke 31:10-31, dan is dit duidelik dat so ‘n vrou ook ander werk doen, sy is ‘n harde werker wat selfs besigheid doen en ‘n inkomste daaruit verdien. Die vrou is ‘n werker net soos die man.

Maar hier is die baie belangrike punt, gaan kyk mooi na daardie gedeelte in Spreuke 31, die mikpunt en fokus van die deugsame vrou is nie om vir haarself ‘n naam te maak, ‘n loopbaan te bou of sommer maar net vir haar eie genot nie. Nee, haar doel en mikpunt met al daardie werk, is tot hulp en opbou van haar man en huisgesin. Dit is waarom daardie teks sê dat die hart van haar man op haar vertrou en sy doen hom goed al die dae van haar lewe. So die man en vrou is geskape, en hulle is in die huweliksverhouding gebring met die opdrag om medewerkers te wees wat saam werk, nie in kompetisie met mekaar nie, maar tot ondersteuning van mekaar, en die vrou dan, in besonder, tot hulp van die man soos wat sy ook geskape is.

  1. Nou die vierde doel van die huwelik, een wat, veral deesdae, heeltemal gemis word, maar wat een van die belangrikste redes vir die huwelik is, is ‘n toewyding tot diens aan Christus. Wanneer ons later na die verskillende rolle in die huwelik gaan kyk, sal ons, onder andere, na Ef 5 toe gaan waar hierdie rolle duidelik vir ons uitgespel word. Maar wanneer ons na daardie gedeelte gaan kyk, daar van vers 21-32, dan sien ons dat daar ‘n vergelyking getrek word tussen die huweliksverhouding en die verhouding tussen Christus en Sy kerk. Ek gaan nie nou te veel hieroor uitbrei nie, maar wat hier van belang is, is dat ons sal sien dat ons diens aan mekaar in die huwelik, ‘n vrou se diens aan haar man, en man se diens aan sy vrou, direk op Christus reflekteer.

Dus, wanneer ons hierdie goddelike rolle in die huwelik in opregtheid vervul, dan verheerlik ons Christus deur dit wat Hy vir Sy bruid (die kerk) gedoen het, naamlik om te dien, direk in ons huwelike te weerspieël. Wanneer mense na ons huwelike kyk, moet hulle kan sê, “wow, dit is hoe Christus teenoor Sy bruid optree, dit is hoe Hy haar dien.” Jou huwelik moet mense na Christus toe trek, dit moet Christus verheerlik deurdat jy die diensbaarheid en liefde wat Hy aan Sy bruid bewys, ook teenoor jou eie huweliksmaat bewys.

  1. Maar daar is nog ‘n ander doel wat ook mense op hierdie manier na Christus toe trek. Dit reflekteer ook dit wat Christus is, maar dit loop selfs nog dieper as die vervulling van rolle. Ek praat van die eenheid wat daar in die huwelik behoort te wees. God sê, in Gen 2:24,“die twee sal een wees”. Nou is daar iemand wat dit kan verduidelik? Iemand wat regtig kan verduidelik hoe twee mense, twee verskillende persone, een kan wees? Nie rerig nie. Jy kan dalk iets verduidelik van hoe die eenheid beoefen word in verskillende aspekte, maar presies hoe die twee een is, is eintlik bo ons verstand om te verstaan. Maar nou wil ek ‘n ander vraag vra, is daar iets anders wat ook so ‘n bonatuurlik onbegryplike eenheid is, waar meer as een persoon, een wese vorm?

Natuurlik, die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, drie persone, maar een ewige onveranderlike heilige wese naamlik God. En jy sien, wanneer ons in ons huwelike ‘n eenheid vorm, as ons dit wat ons in ons huwelike doen as ‘n eenheid doen, dan reflekteer dit iets van daardie Eenheid. Dan sien mense weer, “daar is ‘n eenheid, twee mense wat deur die krag van God in so ‘n bonatuurlike eenheid saamgebind is, soos wat net die Drie-Enige God kan doen”. En God word verheerlik terwyl ander mense ook daardeur aangemoedig en versterk word. Dit is ‘n verdere en baie belangrike doel van die huwelik, om so ‘n eenheid te wees tot God se verheerliking.

  1. Die sesde en laaste doel van die huwelik is dat ons mekaar moet voltooi. In Gen 2:18 het God gesê  “dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie, Ek sal ‘n hulp maak wat by hom pas”. Met ander woorde God het op daardie punt besluit dat daar iets kortkom in die mens, iets ontbreek, hy is nie volledig nie. En so het God toe die vrou gemaak, om die man te voltooi. Maar terselfdertyd is dit natuurlik ook so dat die vrou ook sonder haar man iets ontbreek, die vrou is ook nie volledig sonder die man nie. Met ander woorde, in die huwelik moet albei eggenote hulself beywer daartoe om die ander een te voltooi. Jy moenie daarna soek dat hy jou voltooi, of sy jou voltooi nie, jy moet hom voltooi, jy moet haar voltooi.

So baie mense is ongelukkig in huwelike omdat “die ander een my nie gee wat ek nodig het nie”. Dit is ook ongelukkig waarvoor baie mense in voornemende eggenote soek, “iemand wat vir my kan gee wat ek nodig het”. Maar nee, jy moet soek na dit wat die ander persoon nodig het, en dit vir hom of haar bied. Wanneer jy dit doen, dan vervul jy een van die godgegewe redes vir die huwelik, naamlik om jou man of jou vrou te voltooi.

Vriend, broer, suster, as jy God se plan volg vir die huwelik, as jy hierdie doelwitte getrou in jou huwelik najaag, sal jou huwelik onwankelbaar wees, ‘n huwelik na God se hart.

In die liefde van Christus, gegroet!

“Jou huwelik moet mense na Christus toe trek, dit moet Christus verheerlik deurdat jy die diensbaarheid en liefde wat Hy aan Sy bruid bewys, ook teenoor jou eie huweliksmaat bewys.”