Die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB, Latyn: Confessio Belgica) is in 1561 opgestel deur Guido de Brès.

Die regsinnige Christelike belydenis van die Nederlandse kerke wat die hoofinhoud van die leer in verband met God en die ewige saligheid van siele insluit.

In ‘n tyd van groot vervolging van Protestantse Kerke is hierdie Belydenisskrif deur Guido de Bres opgestel. Dit was in die jaar 1561 in die Suidelike Nederlande (vandag België). Verskeie Sinodes in die 16de eeu asook die Nasionale Sinode van Dordrecht (1618-1619) het dit as een van die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke aanvaar.

DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS

Die regsinnige Christelike belydenis van die Nederlandse kerke wat die hoofinhoud van die leer in

verband met God en die ewige saligheid van siele insluit.

(In ‘n tyd van groot vervolging van Protestantse Kerke is hierdie Belydenisskrif deur Guido de Bres

opgestel. Dit was in die jaar 1561 in die Suidelike Nederlande (vandag België). Verskeie Sinodes in

die 16de eeu asook die Nasionale Sinode van Dordrecht (1618-1619) het dit as een van die

Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke aanvaar.)

 

Artikel 1: Die Enige God

Artikel 2: Die Middele Waardeur Ons God Ken

Artikel 3: Die Geskrewe Woord Van God

Artikel 4: Die Kanonieke Boeke Van Die Heilige Skrif

Artikel 5: Die Gesag Van Die Heilige Skrif

Artikel 6: Onderskeid Tussen Die Kanonieke En Apokriewe Boeke

Artikel 7: Die Volkomenheid Van Die Heilige Skrif

Artikel 8: God Is Een In Wese En Onderskeie In Drie Persone

Artikel 9: Skrifgetuienis Oor Die Leer Van Die Drie-Eenheid

Artikel 10: Die Godheid Van Jesus Christus

Artikel 11: Die Godheid Van Die Heilige Gees

Artikel 12: Die Skepping Van Alle Dinge, Veral Van Die Engele

Artikel 13: Die Voorsienigheid Van God

Artikel 14: Die Skepping Van Die Mens, Die Sondeval En Die Gevolge Daarvan

Artikel 15: Die Erfsonde

Artikel 16: Die Ewige Verkiesing Van God

Artikel 17: Die Verlosser Deur God Beloof

Artikel 18: Die Menswording Van Jesus Christus

Artikel 19: Die Twee Nature Van Christus

Artikel 20: God Se Regverdigheid En Barmhartigheid In Christus

Artikel 21: Die Versoening Deur Christus

Artikel 22: Ons Regverdiging Deur Die Geloof

Artikel 23: Ons Geregtigheid Voor God

Artikel 24: Ons Heiligmaking En Goeie Werke

Artikel 25: Die Seremonieële Wet In Christus Vervul

Artikel 26: Christus Ons Voorspraak

Artikel 27: Die Algemene Christelike Kerk

Artikel 28: Elkeen Is Verplig Om By Die Ware Kerk Aan Te Sluit

Artikel 29: Die Kenmerke Van Die Ware En Die Valse Kerk

Artikel 30: Die Regering Van Die Kerk

Artikel 31: Die Ampsdraers Van Die Kerk

Artikel 32: Die Orde En Tug Van Die Kerk

Artikel 33: Die Sakramente

Artikel 34: Die Heilige Doop

Artikel 35: Die Heilige Nagmaal

Artikel 36: Die Burgerlike Owerheid

Artikel 37: Die Laaste Oordeel, Die Opstanding En Die Ewige Lewe

 

Artikel 1

DIE ENIGE GOD

Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar ‘n enige en enkelvoudige geestelike Wese

is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome

wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is.

2 Kor. 3:17; Joh. 4:24; Jes. 40:14.

 

Artikel 2

DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN

Ons ken Hom deur twee middele:

Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is

immers voor ons oë soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die

onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die apostel

Paulus sê (Rom. 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle

verontskuldiging te ontneem.

Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan

ons bekend, en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van

hulle wat aan Hom behoort.

Ps. 19:2; Ef. 4:6; 1 Tim. 2:5; Deut. 6:4; Mal. 2:10; 1 Kor. 8:4, 6; 1 Kor. 12; 1 Kor. 1.

 

Artikel 3

DIE GESKREWE WOORD VAN GOD

Ons bely dat hierdie Woord van God nie deur die wil van ‘n mens gestuur of voortgebring is nie, maar

die heilige mense van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos die heilige Petrus

sê (2 Pet. 1:21). Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (die

profete en apostels) beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel, en Hy self het met sy vinger

die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en Goddelike

Skrif.

2 Pet. 1:21; Ps. 102:19,. Eks. 17:14 (Deut. 3); Eks. 34:27; Deut. 5:22; Eks. 31:18.

 

Artikel 4

DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE HEILIGE SKRIF

Ons vat die Heilige Skrif in twee dele saam: die Ou en die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke

boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Hulle getal in die kerk van God is soos volg:

Die boeke van die Ou Testament, nl. die vyf boeke van Moses: Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri

en Deuteronomium, die boeke Josua, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke

(genoem Paralipomenon), Esra, Nehemia, Ester, Job, die Psalms van Dawid, drie boeke van Salomo:

Spreuke, Prediker en Hooglied; die vier groot profete: Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël; en

vervolgens die twaalf klein profete: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk,

Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi;

Die boeke van die Nuwe Testament, nl.: die vier evangeliste: Matteus, Markus, Lukas en Johannes;

die Handelinge van die apostels; die veertien briewe van die apostel Paulus: aan die Romeine, twee

aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Kolossense, twee aan die

Tessalonisense, twee aan Timoteus, aan Titus, Filemon en Hebreërs; die sewe briewe van die ander

apostels: die brief van Jakobus, twee van Petrus, drie van Johannes en die brief van Judas en die

Openbaring van die apostel Johannes.

 

Artikel 5

DIE GESAG VAN DIE HEILIGE SKRIF

Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig,

daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie

juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons

hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die

blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind.

 

Artikel 6

ONDERSKEID TUSSEN DIE KANONIEKE EN APOKRIEWE BOEKE

Ons onderskei hierdie heilige boeke van die apokriewe boeke: die derde en vierde boek van Esra, die

boek van Tobias, Judit, die Wysheid, Jesus Sirag, Barug, die byvoegsel by die geskiedenis van Ester,

die Gebed van die drie manne in die vuur, die Geskiedenis van Susanna, die Beeld van Bel en van

die Draak, die Gebed van Manasse en die twee boeke van die Makkabeërs.

Die kerk mag hierdie boeke wel lees en daaruit lering trek vir sover hulle met die kanonieke boeke

ooreenstem.

Hulle het egter geensins sodanige krag of gesag dat iemand deur hulle getuienis enigiets van die

geloof of van die Christelike godsdiens sou kan bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die

gesag van die ander, die heilige boeke, afbreuk doen nie.

 

Artikel 7

DIE VOLKOMENHEID VAN DIE HEILIGE SKRIF

Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy

saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons

gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie,

anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie – ja, al was dit ook ‘n engel uit die

hemel, soos die apostel Paulus sê (Gal. 1:8). En aangesien dit verbode is om iets by die Woord van

God by te voeg of daarvan weg te laat (Deut. 12:32), blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal

volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense

ook al was, met die Goddelike Skrif gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle

of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met dié

waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulleself

leuenaars en nietiger as die nietigheid self (Ps. 62:10). Ons verwerp daarom met ons hele hart alles

wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê: ‘…maar stel

die geeste op die proef of hulle uit God is’ (1 Joh. 4: 1), en: ‘As iemand na julle kom en hierdie leer nie

bring nie, ontvang hom nie in die huis nie…’ (2 Joh. :10).

2 Tim. 3:17; 1 Pet. 1:11-12; Spr. 30:6; Gal. 3:15; Op. 22:18; 1 Tim. 1:3; Gal. 1:8-11; 1 Kor. 15:2;

Hand. 26:22; Rom. 15:4; Hand. 18:28-29; 1 Pet. 4; Luk. 11:13; 2 Tim. 3:24; 2. Tim. 1:13; Kol. 2:8;

Hand. 4:19; Joh. 3:13; 2 Pet. 2:16; Joh. 15:15; 1 Joh. 1:5; Hand. 20:27; 2 Joh. 1; Joh. 4:25; Deut.

12:32; Heb. 8:9; Matt. 15:3; 17:5; Mark. 7:7; Jes. 1:12; Hand. 1:21; Rom. 3:4; Jes. 8:20; 2 Tim. 4:(3);

1 Kor. 1:13; 2:4; 3:11; 1 Pet. 5:12; 2 Tess. 2:2; Ps. 12:7; 19:8-9, 12; Deut. 4:6; 6:9,. Ef. 4:5; Joh. 5;

Kol. 1:16, 18; 1 Kor. 8:6.

 

Artikel 8

GOD IS EEN IN WESE EN ONDERSKEIE IN DRIE PERSONE

Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in ‘n enige God, een enige Wese, in wie

drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid

en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie.

Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge.

Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van die Vader.

Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag wat van die Vader en die Seun uitgaan.

Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif

ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy

eienskappe op so ‘n wyse onderskei dat hierdie drie Persone slegs een enige God is. Dit is dus

duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie; eweneens dat die Heilige Gees

nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie Persone, wat so onderskeie is, nie gedeel

nieie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem

nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is

van gelyke ewigheid in een en dieselfde Wese. Daar is nie ‘n eerste of ‘n laaste nie, want al drie is

een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid.

1 Kor. 1:24; Joh. 1:14; 1 Joh. 1:1; Op. 19:13; Spr. 8:22; Kol. 1:15; Matt. 28:19; 3:16-17; Joh. 1:14;

Mig. 5:1.

 

Artikel 9

SKRIFGETUIENIS OOR DIE LEER VAN DIE DRIE-EENHEID

Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit

werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie

heilige Drie-eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament, en dit is nie nodig om hulle

almal op te noem nie.

Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig uitkies: Genesis 1:26 en 27: ‘En God het gesê: Laat

Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenisEn God het die mens geskape na sy beeld; man

en vrou het Hy hulle geskape’; Genesis 3:22: ‘Toe sê die Here God: Nou het die mens geword soos

een van Ons’. Wanneer God sê: Laat Ons mense maak na ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as

een Persoon in die Godheid is. En as Hy sê: God het geskep, wys Hy die eenheid van die Godheid

aan. Weliswaar sê Hy nie hoeveel Persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigsins

duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Here in die Jordaan gedoop is, is die

stem van die Vader gehoor, wat sê: ‘Dit is my geliefde Seun’ (Matt. 3:17). Die Seun is in die water

gesien, en die Heilige Gees het Hom in die vorm van ‘n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop

van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vasgestel: ‘Doop hulle in die Naam van die Vader en

die Seun en die Heilige Gees’ (Matt. 28:19). In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriël aan

Maria, die moeder van die Here: ‘Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste

sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word’ (Luk.

1:35); eweneens: ‘Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap

van die Heilige Gees sy met julle almal’ (2 Kor. 13: 13), en: ‘Want daar is drie wat getuig in die hemel:

die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die

aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig’ (1 Joh. 5:7-8).

Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie Persone in een, enige Goddelike

Wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou tog deur die Woord,

terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet.

Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die werkinge van die drie Persone met

betrekking tot ons: Die Vader word ons Skepper deur sy krag genoem; die Seun is ons Saligmaker en

Verlosser deur sy bloed; die Heilige Gees is ons Heiligmaker deur sy inwoning in ons hart.

Hierdie leer van die heilige Drie-eenheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe

altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane en sommige valse christene en

ketters soos Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en dergelike, wat tereg deur die

regsinnige vaders veroordeel is.

Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, naamlik dié van die Apostels, Nicéa

en Atanasius, en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het.

Gen. 5:1. Matt. 3:16; 28:19; Luk. 1:35; Hand. 2:32; 2 Kor. 13:13; 1 Joh. 5:7; Hand. 2:32-33; 1 Pet. 1:2;

1 ]oh. 4:13-14; Gal. 4:6; Ef. 3:14, 16; Tit. 3:4-6; Jud. :20-21; Rom. (6) 8:9; Hand. 10:38; 8:29, 37; Joh.

14:16; 15:26; 1:33; Sp. 25:27.

 

Artikel 10

DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS

Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is. Hy

is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy ‘n skepsel wees;

Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die Vader en

die afskynsel van sy heerlikheid (Heb. 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Filp. 2:6). Hy is van ewigheid

die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur aangeneem het nie; so leer die volgende

getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word: Moses sê dat God die wêreld geskep het, en die

heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem (Gen. 1:1 en Joh.

1:3). Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur

Jesus Christus geskep het (Heb. 1:2 en Kol. 1:16). So moet Hy wat God, die Woord, die Seun en

Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur Hom geskep is. En daarom sê die

profeet Miga: ‘Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid’ (Miga 5:1), en sê die

apostel: ‘Hy is sonder begin van dae of lewenseinde’ (Heb. 7:3). Hy is dus die ware, ewige God, die

Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien.

Joh. 1:18, 34 en 49; 1: 14; Kol 1:15; Heb. 1:3; Matt. 3:17; 17:5; Joh. 8:24; 10:30; 9:36; Hand. 8:34;

Jes. 7:14; Rom. 9:5; 1 Tess. 3:11; Filp. 2:11; 2 Kor 5:19; Hand. 20; Ef. 3:9; Rom. 14; Tit. 2; 1 Kor. 8:6;

Heb. 1:1; 3:4; Joh. 1:3; 1 Joh.5:7, 14, 20; Op. 1-6; Joh. 8:58; 17:5; 1 Kor. 10:9,. Gal 4:4; Miga 5:2; Kol

1:15; Ps. 2:7, 12; Heb. 13:8.

 

Artikel 11

DIE GODHEID VAN DIE HEILIGE GEES

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy nie

gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan; dat Hy in orde die derde Persoon in

die Drie-eenheid is; dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die

Seun is; dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer.

Gen 1:1; Heb. 1:3; 11:3; Joh. 1:3; Ps. 33:6; Jer 32:17; Mal. 2:10; Joh. 1:3; 16:26; Ps. 104; Amos 4:13;

Joh. 14:16, 26.

 

Artikel 12

DIE SKEPPING VAN ALLE DINGE, VERAL VAN DIE ENGELE

Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die hemel

en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel `n eie wese, gestalte en

voorkoms en onderskeie take gegee om sy Skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou

nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan

dien; en Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te

dien.

Sommige van die engele het uit die verhewenheid waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf

geval, maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en

staande gebly. Die duiwels en bose geeste het só ontaard dat hulle vyande van God is sowel as van

alles wat goed is.

Soos moordenaars loer hulle op die kerk – ook op elke lidmaat – om dit met alle mag in die verderf te

stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid

veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom

verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is; ook

verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en

reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie.

Jes. 40:26; Matt. 28:19; 1 Joh. 5:15,. Hand. 5:3; 1 Kor. 3:16; 6:11; Rom. 8:9; Kol. 1:16; 1 Tim. 4:3;

Heb. 3:4; Op. 4:11; 11:16; Heb. 1:14; Ps. 103:21; 34:8; Joh. 8:44; 2 Pet. 2:4; Luk. 8:31; Matt. 25:41;

Hand. 23:8; Matt. 4.

 

Artikel 13

DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD

Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk

oorgegee het nie maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks

sonder sy beskikking gebeur nie. Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie,

en dra Hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immers so groot en onbegryplik dat

Hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddelose mense

onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na dié

dinge wat Hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie; inteendeel, ons eerbiedig juis in alle

nederigheld en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede

daarmee dat ons leringe van Christus is om slegs te leer ken wat Hy in sy Woord openbaar, sonder

om die grense daarvan te oorskry.

Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan

kom nie maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met

vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons

kop – hulle is almal getel – en ook nie een mossie op die aarde kan val nie (Matt. 10:29-30).

Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat Hy die duiwel en ons vyande in toom hou, sodat hulle

ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike

dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God Hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval

oorlaat.

Joh. 5:17; Heb. 1:3; Sp. 16; Ef. 1:11; Jak. 4:13; Job 1:21; 2 Kon. 22:20,. Hand 4:28; 2:23; 1 Sam.

2:25; Ps. 115:13; Jes. 45:7; Amos 3:6; Deut. 19:5; Spr. 21:1; Ps. 105:25; Jes. 10:9; 2 Tess. 2:11;

Eseg. 14:9; Matt. 10:29; Rom. 1:28; 1 Kon 11:23; Gen. 45:8; 50:20; 2 Sam. 16:10; Matt. 8:31; 1 Joh.

2:16; Ps. 5:5; 1 Joh 3:8; Gen 1:26; Kol. 1:15; 3:10.

 

Artikel 14

DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE DAARVAN

Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het; Hy het hom volgens sy beeld en

gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig sodat hy met sy wil in alles met die

wil van God kon ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy

uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself egter, deur na die woord van die duiwel te luister, willens

en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die

gebod van die lewe wat hy ontvang het, oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God, wat

sy ware lewe was; so het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood

verdien. Hy het deur dat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy

voortreflike gawes wat hy van God ontvang het, verloor en hy het niks anders daarvan oorgehou nie

as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om hom alle verontskuldiging te ontneem. Al die

lig wat in ons is, het immers in duisternis verander, soos die Skrif ons leer: En die lig skyn in die

duisternis, en die duistemis het dit nie oorweldig nie’ (Joh. 1:5), waar die heilige Johannes die mense

duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer

word, aangesien die mens niks anders as `n slaaf van die sonde is nie en: `’n Mens kan niks

aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie’ (Joh 3:27). Want wie is daar wat daarop sal roem

dat hy uit homself iets goeds kan doen, terwyl Christus sê: `Niemand kan na My kom as die Vader

wat My gestuur het, hom nie trek nie’ (Joh. 6:44)?

Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat ‘…wat die vlees bedink, vyandskap teen God is’ (Rom.

8:7)?

Wie sal op sy eie kennis roem as die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie aanneem

nie (1 Kor. 2:14)?

Kortom: Wie sal ook maar op ‘n enkele gedagte roem as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam

is om iets as uit onsself te bedink nie maar dat ons bekwaamheid uit God is (2 Kor. 3:5)? Daarom is

dit reg dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want dit is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig

en bekwaam om sy heilige plan uit te voer (Filp. 2:13).

Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God as

Christus dit nie in die mens tot stand gebring het nie. Dit leer Hy ons as Hy sê: ‘Sonder My kan julle

niks doen nie’ (Joh. 15:5).

1 Pet. 2:9; Pred. 12:7; Ps. 8:5; 49:21; Jes. 59:2; Gen 3:17, 19; Pred. 7:30,. Rom. 5:12; Joh. 8:7; Ef.

4:24; Rom. 12:2; 3:10; 8:6; Hand. 14:17, Rom. 1:20-21; Hand. 17:27; Ef. 4:18; 5:8; Joh. 1:5; Ps. 37:9;

Jes. 26:12; Ps. 94:11; Rom. 8:3; 1 Kon. 20:9; Ps. 28:8; Jes. 45:25; Joh. 3:27; 6:44 (1 Kor. 2:14); 2

Kor. 3:5; Filp. 2:13.

 

Artikel 15

DIE ERFSONDE

Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag

uitgebrei het. Dit is ‘n verdorwenheid van die hele natuur en ‘n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die

klein kindertjies in die moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes

laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God dat dit rede genoeg is om die

menslike geslag te verdoem. Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome

uitgeroei nie, aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit ‘n

giftige fontein. Dit word die kinders van God ewenwel nie tot verdoemenis toegereken nie maar deur

sy genade en barmhartigheid vergewe. God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou

slaap nie maar wel sodat die besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die

verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word, Ons verwerp hiermee die dwaling van

die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging ontstaan nie.

Ps. 51:7; Rom. 3:10; Joh. 3:6; Gen. 6:3; Ef. 2:5; Job 14:4; Rom. 5:14; 7:18-19.

 

Artikel 16

DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD

Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en

ondergang gestort is, Hom betoon het soos Hy is, naamlik barmhartig en regverdig. God is

barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos; God het hulle,

uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en

onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here. God is regverdig deurdat Hy die ander in

hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp het.

Rom. 3:12; 9:16; Deut. 32:8; 1 Sam. 12:22; Ps. 65:5; Mal. 1:2; 2 Tim. 1:9; Rom. 9:29; Tit. 3:4-5; Ef.

1:4-5; Rom. 11:5; Hand. 2:47; 13:48; 2 Tim. 2:20; Rom. 9:11; 1 Pet. 1:2; Rom. 9:21; Joh. 6:27, 44;

17:9,12; Joh. 13:9; 15:16; Rom. 11:34-35; Joh. 18:20; 15:19; Tit. 1:1; Ef. 1:3; Joh. 10:29; Matt. 15:24;

20:23.

 

Artikel 17

DIE VERLOSSER DEUR GOD BELOOF

Ons glo dat ons goeie God in sy uitnemende wysheid en goedheid die mens weer opgesoek het toe

Hy gesien het dat die mens homself in die liggaamlike en geestelike dood gewerp en geheel en al

ellendig gemaak en al bewende van Hom weggevlug het. God het die mens toe getroos met die

belofte om aan hom sy Seun te gee en hom salig te maak – sy Seun, wat uit ‘n vrou (Gal. 4:4) gebore

sou word om die kop van die slang te vermorsel (Gen. 3:15).

Gen 3:15; 22:18; Jes. 7:14; Joh. 7:42; 2 Tim. 2:8; Heb. 7:14; Joh. 1:14; Gen. 3; Gal. 4:4.

 

Artikel 18

DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS

Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul

het deur sy eie eniggebore en ewige Seun in die wêreld te stuur op die tyd deur Hom bepaal. Hy het

die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword (Filp. 2:7) deur werklik ‘n

egte menslike natuur, met al sy swakhede maar sonder sonde, aan te neem. Hy is in die liggaam van

die geseënde maagd Maria deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van ‘n man

verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie maar ook ‘n

egte menslike siel om so ‘n werklike mens te wees.

Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om al twee te red, aangesien beide verlore

was. Teenoor die kettery van die Wederdopers, wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy

moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en bloed van die kinders deelagtig

geword het (Heb. 2:14), dat Hy wat die vlees betref, ‘n nakomeling van Dawid is, as mens gebore is

uit die geslag van Dawid (Hand. 2:30 en Rom. 1:3), ‘n vrug van die moederskoot van Maria (Luk.

1:42), gebore uit ‘n vrou (Gal. 4:4), ‘n spruit van Dawid (Jer. 33:15), ‘n loot uit die wortels van Isai (Jes.

11:1), van die geslag van Juda afstam (Heb. 7:14), uit die Jode as mens gebore (Rom. 9:5), uit die

geslag van Abraham, aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het en in alle opsigte – maar

sonder sonde – aan sy broers gelyk geword het (Heb. 2:17 en Heb. 4:15). Ons bely inderdaad dat Hy

waarlik ons Emmanuel is, dit wil sê: God met ons (Matt. 1:23).

Filp. 2:7; 1 Tim. 3:16; Luk. 1:55; Gen. 26:4; 2 Sam. 7:12; Ps. 132:11; Hand. 13:23; 1 Tim. 2:5; 1 Kor.

12:3; Deut. 29:2; Ps. 119:34; Rom. 7:19; Jer. 33:15; Heb. 7:14; Rom. 9:5; Gal. 3:16; Heb. 2:16; Matt.

1:16.

 

Artikel 19

DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS

Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die Persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike natuur

verenig en verbind is; dat daar dus nie twee Seuns van God of twee persone is nie maar twee nature

in een Persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die

Goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, sonder begin van dae of lewenseinde (Heb. 7:3) en

hemel en aarde vervul, sóó het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie; dit het skepsel

gebly, wat wel ‘n begin van dae het, eindig van natuur is en alles behou wat by ‘n ware liggaam

behoort.

Hoewel Hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheld gegee het, het Hy die egdieid van sy menslike

natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egdieid van sy liggaam

afhanklik is. Hierdie twee nature is sóó saam in een Persoon verenig dat hulle selfs deur sy dood nie

van mekaar geskei was nie.

Dit wat Hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het, was dus ‘n ware menslike gees wat

uit sy liggaam uitgegaan het. Die Goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike

natuur verenig gebly, ook toe Hy in die graf gelê het. Die Godheid het nie opgehou om in Hom te

wees nie; dit was in Hom toe Hy ‘n klein kindjie was, al het die Godheid Hom toe ‘n kort tydjie nie

geopenbaar nie. Ons bely daarom dat Hy ware God en ware mens is: ware God om deur sy krag die

dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe.

Matt. 28:20; Joh. 10:13; Ef. 4:8, 12; Heb. 7:3; Matt. 26:11; Hand. 1:11; 3:21; Luk. 24:39; Joh. 20:25;

Hand. 1:3; Matt. 27:50.

 

Artikel 20

GOD SE REGVERDIGHEID EN BARMHARTIGHEID IN CHRISTUS

Ons gee dat God, wat volkome barmhartig en regverdig is, sy Seun gestuur het om die natuur waarin

die ongehoorsaamheid begaan is, aan te neem. Hy moes in die menslike natuur aan die geregtigheid

voldoen en die straf vir die sondes deur sy allerbitterste lyding en sterwe dra. So het God sy

regverdigheid teenoor sy Seun betoon toe Hy ons sondelas op Hom gelê het, en sóó sy goedheid en

barmhartigheld uitgestort oor ons, wat skuldig was en die ewige vervloeking verdien het. Hy het

immers sy Seun deur die mees volmaakte liefde vir ons in die dood gegee, en Hy het Hom tot ons

regverdiging opgewek, sodat ons deur Hom die onsterflikheid en die ewige lewe kan hê.

Heb. 2:14,. Rom. 8:3, 32; 4:25.

 

Artikel 21

DIE VERSOENING DEUR CHRISTUS

Ons glo dat Jesus Christus – kragtens ‘n eed – ‘n ewige Hoëpriester is volgens die orde van

Melgisedek. Hy het Homself in ons naam voor sy Vader gestel om sy toorn met volledige betaling te

stil deur Homself aan die kruishout te offer en sy kosbare breed tot afwassing van ons sondes uit te

stort soos die profete dit voorspel het. Want daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede

aanbring, op die Seun van God was, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom; dat Hy soos

‘n lam na die slagplek gelei en by die misdadigers gereken is’ (Jes. 53:5, 7, 9); dat Hy as ‘n

misdadiger deur Pontius Pilatus veroordeel is al het dié Hom eers onskuldig verklaar. Hy het

teruggegee wat Hy nie geroof het nie (Ps. 69:5); Hy het na liggaam en siel as regverdige vir

onregverdiges gely (1 Pet. 3:18); Hy het die verskriklike straf wat ons sondes verdien, ervaar, sodat

sy sweet soos bloeddruppels geword het wat op die grond val (Luk. 22:44), en Hy het uitgeroep: ‘My

God, my God, waarom het U My verlaat’ (Matt. 27:46).

Dit alles het Hy ter wille van die vergewing van ons sondes gely. Ons sê daarom tereg saam met die

apostel Paulus dat ons met julle oor niks anders praat nie as oor Jesus Christus, en wel oor Hom as

die gekruisigde (1 Kor. 2.2); dat ons alles as waardeloos beskou, want om Christus Jesus, ons Here,

te ken oortref alles in waarde (Filp. 3:8); dat ons volkome vertroosting in sy wonde vind en dat ons nie

enige ander middel hoef te soek of uit te dink om ons met God te versoen nie as slegs hierdie een

offerande wat net een maal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd volmaak word (Heb. 10:14).

Dit is dan ook die rede waarom Hy deur die engel van God Jesus, dit is Verlosser, genoem is, want

Hy sou sy volk van hulle sondes verlos (Matt. 1:21).

Ps. 110:4; Heb. 5:10; Rom. 5:8-9; Kol. 2:14; Heb. 2:9, 17; Rom. 4:25; Joh. 15:13; Hand. 2:24; Joh.

3:16; Rom. 8:32; 1 Tim. 1:15; Jes. 53:5, 7; Heb. 9:14; 1 Pet. 2:24; Matt. 15:28; Joh. 18:38; Ps. 69:5;

Eks. 12:6; Ps. 22:16; Dan. 9:26; 1 Kor. 2:2; Rom. 5:6; Filp. 2:8; Heb. 9:12; 1 Pet. 1:18-19; Joh. 10:9;

Heb. 9:25-26; 10:14; Joh. 5:10; Matt. 1:21; Hand. 4:12; Luk. 1:31.

 

Artikel 22

ONS REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF

Ons glo dat die Heilige Gees ‘n opregte geloof in ons harte laat ontvlam om die ware kennis van

hierdie groot geheimenis te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak

Hom ons eie en soek na niks anders as na Hom nie. Daar is dus net twee moontlikhede: In Jesus

Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, óóf dit is alles wél in Hom, en dan het hy wat

wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid. Om nou te beweer dat Christus nie

genoegsaam is nie maar dat daar buite Hom nog iets meer nodig is, sou gruwelike godslastering

wees, want dit sou beteken dat Christus slegs ‘n halwe Verlosser is. Ons sê daarom tereg saam met

Paulus dat ons deur die geloof alleen of deur die geloof sonder die werke geregverdig is (Rom. 3:28).

Om presies te wees: Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is

slegs die middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhels, maar wel dat Jesus Christus ons

Geregtigheid is. Hýý reken ons sy hele verdienste toe en ook al sy heilige werke wat Hy vir ons en in

ons plek gedoen het, terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy weldade

aan Hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg om vryspraak

vir ons sondes te verkry.

Ps. 51:8; Ef. 1:17-18; 1 Tess. 1:6; 1 Kor. 2:12; Gal 2:21; Jer. 23:6; 1 Kor. 1:20; Jer. 51:10; 1 Kor. 15:3;

Matt. 1:21; Rom. 8:1; 3:20, 28; Gal. 2:16; Heb. 7:19; Rom. 8:29, 33; Hand. 13:28; 1 Pet. 1:4; Rom.

10:3, 5, 9; Luk. 1:77; Tit. 3:5; Ps. 32:1; Rom. 4:5; 3:24, 27; Filp. 3:9; 2 Tim. 1:9; Ps. 115:1; 1 Kor. 4:7;

Rom. 4:2.

 

Artikel 23

ONS GEREGTIGHEID VOOR GOD

Ons glo dat ons geluksaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil en

dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die

mens se geluksaligheld daarin bestaan dat God hom die geregtigheid buite die wetsonderhouding om

toereken (Ps. 32:2 en Rom. 4:6). Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade,

geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is (Rom. 3:24). Ons hou daarom hierdie

grondslag altyd vas: Ons gee aan God al die eer, verneder ons voor Hom, erken dat ons is wat ons is,

en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die

gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in

Hom glo; dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees,

verbystering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie

handel soos ons eerste vader, Adam, wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie.

Waarlik, as ons voor God moes verskyn terwyl ons, in watter geringe mate ook al, op onsself of op

enige ander skepsel sou staatmaak, sou ons – helaas! – verteer moes word. En daarom moet elkeen

saam met Dawid sê: ‘En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor U

aangesig regverdig nie’ (Ps. 143:2).

Heb. 11:7; Ef. 2:8; 2 Kor. 5:19; 1 Tim. 2:6; 1Jjoh. 2:1; Gen. 3:7 (Rom. 5:19); Rom 4:6; Hand. 4:12;

Eseg. 36:23, 32; Deut. 27:26; Jak. 2:10; Ps. 143:2; Luk. 16:15; Job 1; 1 Kor. 4:4; Ps. 18:28; Sef. 3:11;

Heb. 10:20.

 

Artikel 24

ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE

Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord van God

en deur die werking van die Heilige Gees, dat die geloof hom weergebore laat word en tot ‘n nuwe

mens maak, hom ‘n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing aan die sonde bevry. Daarom is

daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens vir ‘n vroom en heilige lewe

onverskillig sou maak nie; inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God doen nie maar

slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom onmoontlik dat hierdie

heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie; ons praat mos nie van `n dooie geloof nie maar

van wat die Skrif noem ‘n geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan (Gal. 5:6), wat die mens beweeg

om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy Woord beveel het.

Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig

omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Tog geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie,

want ons is deur die geloof in Christus geregverdig nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou

anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van ‘n boom goed kan wees voordat die

boom self goed is.

Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie – wat sou ons tog kon verdien?

Veeleer is ons die goeie werke wat ons doen, aan God verskuldig, terwyl Hy aan ons niks verskuldig

is nie, aangesien dit Hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit

te voer (Filp. 2:13). Laat ons daarom let op wat geskrywe staan: `…wanneer julle alles gedoen het wat

julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was

om te doen’ (Luk. 17:10). Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur

sy genade dat Hy sy gawe bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad nie die

grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet

en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook één goeie werk lewer, is die herinnering aan net een

sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en

weer geslinger sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word as dit nie op die

verdienste van die lyding en sterwe van ons Verlosser steun nie.

Rom. 10:17; Joh. 5:26; Ef. 2:4; Joh. 8:36; Tit. 2:12; Joh. 15; Heb. 11:6; 1 Tim. 1:5; Gal. 5:6; Tit. 3:8;

Rom. 9:32; Tit. 3:5; Matt. 7:17; Rom. 14:23; Heb. 11:4; Gen. 4:4; 1 Kor. 4:7; Filp. 3:13; Jes. 26:12;

Gal. 3:5; 1 Tess. 2:13; Luk. 17:10; Rom. 2:6; Op. 2:13; 2 Joh. :8; Rom. 11:5 (6-7); (Ef. 2:5); Jes. 64:6;

1 Kor. 3:11; Jes. 28:26; Rom. 10:11; Hab. 2:4.

 

Artikel 25

DIE SEREMONIEëLE WET IN CHRISTUS VERVUL

Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die Wet met die koms van Christus opgehou het en

dat alle voorafskaduwing tot ‘n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die

Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus

bestaan: in Hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort

om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die evangelie te bevestig en ook

om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig.

Rom. 10:4; Gal. 3, 4; Kol. 2:17; 2 Pet. 1:19; 3:2, 18.

 

Artikel 26

CHRISTUS ONS VOORSPRAAK

Ons glo dat ons geen ander toegang tot God het nie as net deur die enigste Middelaar en

Voorspraak, Jesus Christus, die Regverdige. Hy het juis hiervoor mens geword en in Hom die

Goddelike en menslike natuur verenig, sodat ons, mense, tot die Goddelike majesteit toegang kan hê,

anders sou die toegang vir ons gesluit wees. Maar hierdie Middelaar wat die Vader tussen Homself

en ons aangestel het, moet ons nie deur sy verhewenheid laat terugdeins sodat ons ‘n ander

middelaar na ons eie insigte sou soek nie. Want daar is niemand in die hemel of op die aarde onder

die skepsels wat groter liefde vir ons het as Jesus Christus nie, Hy wat, alhoewel Hy in die gestalte

van God was, Homself ontledig het deur vir ons die gestalte van ‘n mens en van ‘n slaaf aan te neem

en aan sy broers in alle opsigte gelyk geword het (Filp. 2:6-7 en Heb. 2:17). As ons dus moes soek na

‘n ander middelaar wat ons goedgesind sou wees, wie sou ons dan kon vind wat groter befde vir ons

sou hê as Hy wat sy lewe vir ons afgelê het, selfs toe ons nog sy vyande was (Rom. 5:8, 10)? En as

ons een soek wat mag en aansien het, wie besit soveel daarvan as Hy wat aan die regterhand van sy

Vader sit en alle mag in die hemel en op die aarde het (Matt. 28:18)? En wie sal eerder verhoor word

as die eie, geliefde Seun van God? Dit is slegs deur gebrek aan vertroue dat hierdie gewoonte

posgevat het om die heiliges te onteer in plaas van hulle te vereer. So doen hulle iets wat die heiliges

nooit gedoen of gesoek het nie maar wat hulle onophoudelik en pligsgetrou verwerp het, soos dit uit

hulle geskrifte blyk.

Hier moet ook nie ingebring word dat ons dit onwaardig is nie. Daar is mos geen sprake van dat ons

ons gebede op grond van ons waardigheid voor God bring nie. Ons doen dit alleen op grond van die

uitnemendheid en waardigheid van Jesus Christus, want sy geregtigheid is ons geregtigheid deur die

geloof. Daarom sê die apostel – wanneer hy hierdie dwase vrees of liewer die gebrek aan vertroue

van ons wil wegneem – dat Jesus Christus in elke opsig aan sy broers gelyk geword het, sodat Hy ‘n

barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen.

Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word (Heb. 2:17-18). En om ons

nog meer moed te gee om na Hom toe te gaan, sê die apostel vervolgens: ‘Terwyl ons dan `n groot

Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die

belydenis vashou. Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie,

maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met

vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade

vind om op die regte tyd gehelp te word’ (Heb. 4:14-16). Dieselfde apostel sê: ‘Terwyl ons dan,

broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus … laat ons

toetree met `n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid…’ (Heb. 10:19, 22). En voorts: ‘maar Hy,

omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan Hy ook

volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree’ (Heb. 7:24-

25). Wat kom daar dan nog kort, aangesien Christus self sê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die

lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie’ (Joh. 14:6)?

Waarom sou ons ‘n ander voorspraak soek, aangesien dit God behaag het om ons sy Seun as

Voorspraak te gee? Laat ons Hom geensins verlaat om ‘n ander een te neem of liewer ‘n ander een te

soek sonder om hom ooit te vind nie. Want toe God Hom aan ons gegee het, het Hy goed geweet dat

ons sondaars is. Volgens die bevel van Christus roep ons daarom die hemelse Vader aan deur

Christus, ons enigste Middelaar, soos dit ons in die gebed van die Here geleer word; en ons is

verseker dat alles wat ons die Vader in sy Naam sal bid, aan ons gegee sal word (Joh. 16:23).

1 Tim. 2:5; 1 Joh. 2:1; Rom. 8:26; Deut. 4:24; Gen. 3:10; Eks. 20:19; Jer 2:33; Jes. 43:22; Hos. 13:9;

Luk. 18:19; Ef. 3:20; 1 Joh. 4:10; Ef. 3:19; Filp. 2:7; Joh 15:13; Matt. 28; Heb. 1:3, 7; Jes. 55:1-3;

Matt. 11:28; Jak. 5:17; Ps. 115:1; Hand. 14:15; 10:26; Heb. 9:24; Joh. 11:9; Hand. 4:12; 1 Kor. 1:30;

Ps. 34:7; Jer 2:5; Heb. 4:14, 16; Jer. 17:5, 7; Heb. 2:17-18; 4:14-16; Ef. 2:18; Heb. 10:19; 7:25; Joh.

14:6; Ps. 44:(21) 6; 1 Tim. 2:5; 1 Joh. 2:1; Rom. 8:34; Luk. 11:2; Joh. 14:13; Jer. 16:20; Heb. 13:15;

Rom. 5:8.

 

Artikel 27

DIE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK

Ons glo en bely ‘n enige katolieke of algemene kerk, ‘n heilige vergadering van almal wat waarlik in

Christus glo, wat almal hulle volle saliheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig

en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die

einde daar wees, want Christus is ‘n ewige Koning, wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En

hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms ‘n

tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het – soos die Here vir

Hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab sewe duisend mense bewaar het wat nie voor Baääl

gekniel het nie. Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot `n sekere plek of

sekere persone nie, maar is die oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Tog is dit met hart en wil en

deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig.

Ps. 46:6; Jer. 31:36; Ps. 102:14; Matt. 28:20; 2 Sam. 7:16; Luk. 1:32; Ps. 89:37; 110:4; Gen. 22; Rom.

11; 1 Kon. 19:18; 2 Tim. 2:19; Luk. 17:21; Matt. 11:25; Hand. 4:32; Ef. 4:4; 1 Pet. 3:20; Gen. 22:18;

Matt. 16:18; Jes. 1:9; Rom. 9:29; ]oël 2:32; Hand. 2:21.

 

Artikel 28

ELKEEN IS VERPLIG OM BY DIE WARE KERK AAN TE SLUIT

Ons glo – aangesien hierdie heilige vergadering ‘n versameling is van hulle wat verlos word en

daarbuite geen saligheid is nie – dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in

selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie; inteendeel, almal is verplig om daarby

aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal – as

lede van een en dieselfde liggaam – aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus

Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van

hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die Woord van God die plig van alle

gelowiges om hufle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by dié vergadering

aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen

wees en daarvoor die dood- of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk

afskei of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God.

Ps. 5:6; 22:23; Ef. 4:12; Heb. 2:12; Matt. 24:28; Jes. 49:22; 52:11-12; Hand. 4:17, 19; Heb. 10:25; Op.

17:2; Hand. 17:7; 18:13.

 

Artikel 29

DIE KENMERKE VAN DIE WARE EN DIE VALSE KERK

Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die Woord van God behoort te onderskei

watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten

onregte die naam kerk toeeien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies

vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is; maar ons sê dat `n

mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat

beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende:

Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit

ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf – kortom, wanneer almal hulle

ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus

Christus as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand

het die reg om hom daarvan af te skei nie.

Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die

Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat

hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheld najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na

regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie

nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe

daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en

gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van

hulle sondes het.

Wat die valse kerk betref: dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die

Woord van God; dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die sakramente

nie soos Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddunke; dit

vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die Woord van God heilig

lewe en wat die valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf.

Herdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word.

Matt. 13; 2 Tim. 2:18-20; Rom. 9:6; Ef. 2:20; Joh. 10:4, 14; Matt. 28:20; Gal. 1:8; 1 Kor. 11:20; Kol

1:23; Hand. 17:11; Joh. 18:37; Ef. 1; Joh. 8:47; 17:20;1 Joh. 4:2 (en 3:9); Rom. 6:2; Gal. 5:17, 24;

Rom. 7:5; Kol. 1:12; 2:18-19; Ps. 2:3; Op. 2:9; 17:3; Joh. 16:2.

 

Artikel 30

DIE REGERING VAN DIE KERK

Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy

Woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet naamlik dienaars of herders wees om die Woord

van God te verkondig en die sakramente te bedien; ook ouderlinge en diakens om saam met die

herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdiens

onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou

en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Op hierdie wyse sal

alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied wanneer betroubare persone gekies word

ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus daarvoor gee (1 Tim. 3).

1 Kor. 4:1-2; 2 Kor. 5:19; Joh. 20:23; Hand. 26:18; 1 Kor. 15: 10; Matt. 5:14; Luk 10:16; Gal. 2:8; Tit.

1:5; 1 Tim. 3.

 

Artikel 31

DIE AMPSDRAERS VAN DIE KERK

Ons glo dat die bedienaars van die Woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte

verkies moet word deur middel van `n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die

Naam van God en in goeie orde, soos die Woord van God leer. Daarom moet elkeen terdeë daarteen

waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy meet wag totdat hy deur God geroep word,

sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.

Verder, wat die bedienaars van die Woord betref: hulle het, op watter plek hulle ook al mag wees, een

en dieselfde mag en gesag omdat hulle almal dienaars van Jesus Christus is – die enigste algemene

Opsiener en die enigste Hoof van die kerk. Verder sê ons, met die oog daarop dat die heilige bevel

van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die Woord en die

ouderlinge van die kerk besondere agting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen, en sover

moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef.

Hand. 6:3-4; 1 Tim. 4:13; Hand. 1:23; 13:2; 1 Tim. 5:22; 1 Kor. 12:28; Rom. 12:8; 1 Tim. 4:14; Matt.

18:26; 1 Kor. 3:8; Rom. 12:7-8; 2 Kor. 5:19; Hand. 26:18; Jes. 61:1; Ef. 1:22; Kol. 1:28; 1 Tess. 5:12-

13; Heb. 13:7,17.

 

Artikel 32

DIE ORDE EN TUG VAN DIE KERK

Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar ‘n bepaalde

orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet

oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel het nie.

En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te

dien en om, op watter martier ook al, die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar

derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in

gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang,

toegepas ooreenkomstig die Woord van God.

1 Kor. 7:57; Kol. 2:6-7; Matt. 15:9; Jes. 29:13; Gal. 5:1; Rom. 16:17-18; Matt. 18:17; 1 Kor. 5:5; 1 Tim.

1:20.

 

Artikel 33

DIE SAKRAMENTE

Ons glo dat ons goeie God, omdat Hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die

sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en

genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by die Woord

van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur

sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy

aan ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seëls van ‘n inwendige en onsigbare saak, en deur

middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie sonder sin

en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie; hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus,

sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die aantal

sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons ingestel het en wat slegs twee is, naamlik die

sakrament van die doop en die heilige nagmaal van Jesus Christus.

Rom. 4:11; Gen. 9:13; 17:10-11; Eks. 12; Kol. 2:11; 1 Kor. 5:7; Matt. 28:19; 26:26; Rom. 10:9; Kol.

1:11; 1 Pet. 3:20; 1 Kor. 10:2.

 

Artikel 34

DIE HEILIGE DOOP

Ou glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is (Rom. 10:4), deur sy bloed te stort ‘n

einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat ‘n mens tot versoening of voldoening van die

sondes sou kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf

en in die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel. Deur die doop word ons in die kerk van

God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy

eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons

God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy beveel om almal wat sy eiendom is, net met

gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop (Matt. 28:19).

Hy toon ons daarmee dat, soos water die vuilheid van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet word,

en soos die water op die liggaam van die dopeling gesien word wanneer dit daarop gesprinkel word,

so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel: dit

besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders van die toorn is, as kinders van

God weergebore word. Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie maar wel deur die besprinkeling

met die kosbare bloed van die Seun van God, ons Rooisee waardeur ons moet trek om aan die

slawerny van Farao, dit wil sê die duiwel, te ontkom en om in die geestelike land Kanaään in te gaan.

Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament dit wat sigbaar is, maar ons Here gee

wat deur die sakrament aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, suiwer

en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid; Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle

vertroosting; Hy gee ons egte sekerheid van sy Vaderlike goedheid; Hy beklee ons met die nuwe

mens en ontklee ons van die ou mens en al sy werke.

Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet word

sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie. Hierdie doop is

nie alleen nuttig solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe.

Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle

een maal ontvang het nie, en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies

veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te

beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders

gemaak is. En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se

kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te

ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na

die geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle ‘n

lam te offer, wat ‘n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons

kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen het; dit is die rede waarom

die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem (Kol. 2:11).

Matt. 28:19; 1 Kor. 6:11; Tit. 3:5; Heb. 9:14; 1 Joh. 1:7; (Op. 1:5); 1 Pet. 1:2; 2:24; 1 Joh. 5:16; Joh.

19:34; Matt. 3:11; 1 Kor. 3:7; Rom. 6:3; Ef. 5:26; Hand. 22:16; 1 Pet. 3:21; Gal. 3:27; 1 Kor. 12:13; Ef.

4:5; Heb. 6:1-2; Hand. 8:16; 2:38, 41; Matt. 19:14; 1 Kor. 7:14; Gen. 17:11; Kol. 2:11; Lev. 12:6.

 

Artikel 35

DIE HEILIGE NAGMAAL

Ons glo en bely dat ons Verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal beveel en

ingestel het om hulle te voed en te onderhou wat Hy reeds wederbaar en in sy huisgesin, die kerk,

ingelyf het. Nou het dié wat weergebore is, tweërlei lewe in hulle: die een liggaamlik en tydelik, wat

hulle van hulle eerste geboorte saamgebring het en wat alle mense besit; die ander geestelik en

hemels, wat aan hulle gegee word in die tweede geboorte, wat deur die Woord van die evangelie in

die gemeenskap van die liggaam van Christus plaasvind. Almal deel nie in hierdie lewe nie, maar

slegs die uitverkorenes van God. So het God tot instandhouding van die liggaamlike en aardse lewe

vir ons aardse en gewone brood voorsien; dit dien die lewe en behoort, soos die lewe self, aan almal.

Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit, in stand te hou het Hy vir hulle ‘n

lewende brood gestuur wat uit die hemel neergedaal het, naamlik Jesus Christus. Hy voed en

onderhou die geestelike lewe van die gelowiges wanneer Hy geëet, dit wil sê deur die geloof geestelik

toegeeien en ontvang word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons af te beeld het Christus

aardse en sigbare brood as ‘n teken van sy liggaam en wyn as ‘n teken van sy bloed ingestel.

Hy gee ons daarmee dit te kenne: so waarlik as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou

en dit met ons mond eet en drink en dit daarna ons lewe in stand hou, net so waarlik ontvang ons vir

ons geestelike lewe in ons siele deur die geloof – dit is die hand en mond van ons siel – die ware

liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste Verlosser.

Dit staan dus bo alle twyfel vas dat Jesus Christus nie tevergeefs sy sakramente vir ons voorgeskryf

het nie; Hy doen immers in ons alles wat Hy vir ons deur hierdie heilige tekens voor oë stel, al gaan

dit ons verstand te bowe en is dit vir ons onbegryplik hoe dit gebeur, net soos die werking van die

Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is. Tog dwaal ons nie as ons sê dat wat deur ons geëet

en gedrink word, die eie en natuurlike hggaam en die eie bloed van Christus is nie; maar die manier

waarop ons dit nuttig, is nie met die mond nie maar met die Gees deur die geloof. Daarom, al bly

Christus altyd aan die regterhand van sy Vader in die hemel sit, hou Hy tog nie op om ons deur die

geloof aan Homself deel te laat hê nie. Hierdie feesmaal is ‘n geestelike maaltyd waar Christus

Homself met al sy weldade aan ons meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding

en sterwe laat geniet. Hy voed, versterk en vertroos ons arme troostelose siel as ons sy liggaam eet,

en Hy verkwik en herstel dit as ons sy bloed drink.

Verder, hoewel die sakramente én die sake waarvan hulle tekens is, bymekaar hoort, word nie beide

deur alle mense ontvang nie. Die goddelose mens ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis,

maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die towenaar albei

wel die sakrament ontvang maar nie Christus, wat daardeur voorgestel word nie; Hy word slegs aan

die gelowiges gegee.

Ten slotte, ons ontvang die heilige sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die

volk van God, waar ons met danksegging ‘n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons

Verlosser onderhou en belydenis van ons geloof en van die Christelike godsdiens doen. Daarom

behoort niemand daarheen te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy nie tot

sy eie oordeel eet en drink as hy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink nie (1 Kor. 11:29).

Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons tot ‘n vurige liefde vir God en ons

naaste beweeg. Daarom verwerp ons alle brousels en verwerplike versinsels wat mense by die

sakrament bygevoeg en daarmee vermeng het, as ondieiligings daarvan. Ons verklaar dat ons

tevrede moet wees met die verordening wat Christus en sy apostels ons geleer het, en ons sê

dieselfde as wat hulle daarvan gesê het.

Matt. 26:26; Mark. 14:17; Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24, 28; Joh. 3:6; 10:10; 5:25; 6:48, 51, 63; 1 Kor.

10:16, 27; Ef. 3:17; Joh. 6:35; Hand. 3:21; Mark. 16:14; Matt. 26:11; 1 Kor. 10:3-4; 11:29; Rom. 8:22;

2 Kor. 6:15; 1 Kor. 2:14; Hand. 2:42; 20:7.

 

Artikel 36

DIE BURGERLIKE OWERHEID

Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en

owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings

geregeer moet word, sodat die losbandigheld van die mense in bedwang gehou kan word en alles

onder die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee

om die kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle

taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie maar ook om die heilige

Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te

roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord

van die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy

Woord beveel.

Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan

die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te

gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen

dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid ‘n

rustige en stil lewe kan lei (1 Tim. 2:2). Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige mense

en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde omver

wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder

die mense ingestel het, versteur.

Eks. 18:20; Rom. 13:1; Spr. 8:15; Jer. 22:3; Ps. 82; Deut. 1:16; 16:19; 17:16; 2 Kor. 10:6; Ps. 101;

Jer. 21:12; Rig. 21:25; Jer. 22:3; Dan. 2:21-22; (5:8); Jes. 49:23; 2 Kron. 23; 1 Kron. 15:12; Rom.

13:1; Luk 22:1; 1 Pet. 2:17; Tit. 3; Matt. 17:27; Hand. 4:17-19; Hand. 2, 5; Hos. 5:11; Jer. 27:5; 2 Pet.

2:10; Jud. 1:10; 1 Tim. 2:2.

 

Artikel 37

DIE LAASTE OORDEEL, DIE OPSTANDING EN DIE EWIGE LEWE

Ons glo ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, wanneer die tyd gekom het wat

die Here bepaal het – dié tyd is vir alle skepsels onbekend – en die getal uitverkorenes volledig sal

wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik

en sigbaar, soos Hy opgevaar het (Hand. 1:11), om Homself as Regter oor die lewendes en dooies

aan te kondig, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer. Dan sal,

gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense,

mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik

voor hierdie groot Regter verskyn (1 Tess. 4:16). Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel

van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal

lewe, sal nie soos die ander sterwe nie maar in ‘n oogwink verander en uit verganklikheid

onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word (Op.

20:12) volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg (2 Kor. 5:10). Ja, die

mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het (Matt. 12:36), al beskou

die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf; en dan sal die geheime bedrog en huigelary van die

mense in die openbaar voor almal oopgevlek word.

Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en

skrikwekkend maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle

verlossing voltooi word, en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het.

Hulle onskuld sal deur almal erken word, en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek

oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die

goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word;

hulle sal onsterflik word dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy

engele voorberei is (Matt. 25:41). Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en

eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader (Matt. 10:32), en sy

uitverkore engele bely; alle trane sal van hulle oë afgevee word (Op. 21:4). Dan sal dit bekend word

dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die

saak van die Seun van God is. En as ‘n beloning uit genade sal die Here self hulle so ‘n heerlikheid

gee as wat die hart van ‘n mens nooit kon bedink nie.

Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus,

ons Here, ten volle te geniet.

Matt. 13:23; 25:13; 1 Tess. 5:1-2; Matt. 24:36; Op. 6:11; Hand. 1:11; 2 Pet. 3:10; Matt. 24:30; Op.

21:11; Matt. 25:31; Jud. 1:15; 1 Pet. 4:5; 2 Tim. 4:1; 1 Tess. 4:16; 1 Kor. 15:51; Matt. 11:22; Mark.

12:18; Matt. 23:23; Joh. 5:29; Rom. 2:5; Heb. 6:2; 9:27; Matt. 12:36; 2 Tess. 1:5; (Heb. 10:27); 1 Joh.

4:17; Op. 14:7; Luk. 14:14; 2 Kor. 5:10; Op. 21:8; 22:12; Dan. 7; Matt. 25:41; 2 Pet. 2:9; Jes. 25:8;

Matt. 10:32; Op. 21:4; Jes. 66:5; 1 Kor. 2:9.

AMEN